Järjestö- ja harrastustoiminta nuorten voimavarana -julkaisu koostaa nuorten ajatuksia

Kentauri on kansallinen nuorisoalan osaamiskeskus, jonka tavoitteena on nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. Osaamiskeskuksen painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus. Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, kehittää järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia ja vahvistaa nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Osaamiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja toiminnasta vastaavat ammattikorkeakoulu Humak, Opintokeskus Sivis, Suomen Partiolaiset sekä TAT. 

Yksi Kentaurin tutkimustehtävä on selvittää järjestö- ja harrastustoiminnan vaikutusta nuorten kasvuun ja osallisuuteen sekä toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Keväällä 2021 Kentauri keräsi laajan kyselymateriaalin, jossa nuorilta tiedusteltiin heidän järjestö- ja harrastustoiminnastaan. Kyselyyn vastasi lähes 15 000 nuorta. Nämä vastaajat tavoitettiin peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisen toisen asteen oppilaitosten kautta. Nuorten vastauksista piirtyy moninaisia kiinnostavia asioita.  

“Järjestöaktiivisuuden yhteys on harrastaneisuutta vahvempi elämänhallinnan ja itseohjautuvuuden, osallisuuden yhteisöihin ja osallisuuden yhteiskuntaan kanssa. Harrastaneisuuden yhteys puolestaan on vahvempi vastuullisuuden sekä oppimisen ja tulevaisuusorientaation kanssa. Tämän voi tulkita niin, että järjestötoiminta näyttäisi vahvistavan enemmän nuoren itsenäisyyttä ja osallisuutta ja harrastaneisuus enemmän omaa yksilöllistä toimijuutta.”

Kentaurin kyselyaineisto on laaja, ja sen avulla voidaan nuorten elämää lähestyä monista eri näkökulmista. Tutkimustuloksia sekä aineiston esittelyyn liittyviä seikkoja on julkaistu jo aikaisemmin artikkeleista koostuvassa kirjassa “Harrastus- ja järjestötoiminnan merkitys nuorten elämässä” (Kaunismaa, 2022). Nyt aineiston pohjalta kootussa julkaisussa “Yksin, yhdessä, yhteisössä – järjestö- ja harrastustoiminta nuorten voimavarana”, tutustutaan vastauksiin harrastamisen merkityksestä.  
Tämä uudempi julkaisu on artikkelikirja joka tarjoaa mahdollisuuden saada vahvempaa ymmärrystä harrastus- ja järjestötoimintaan osallistumisen merkityksestä nuorille. Julkaisu on painatettu kirjaksi, jonka tehtävänä on välittää nuorten vastauksia lukijoille. Tässä kirjassa on kahdeksan artikkelia eri näkökulmista. Artikkeleiden kirjoittajat ovat Kentaurin tutkijoita, ja artikkeleihin valitut teemat nousevat kunkin omista asiantuntijuusalueista. Artikkelikirjassa on tavoiteltu mahdollisimman havainnollistavaa esitystapaa tuloksiin, ja artikkeleiden lisäksi julkaisussa on mittava lähdeaineisto. 

“Lähtökohtana on, että nuorten järjestötoimintaan osallistuminen näyttää vaikuttavan nuoriin monilla tavoin positiivisesti. Se yhdistyy elämänhallintaan, vastuullisuuteen, tulevaisuusorientaatioon ja oppimiseen sekä osallisuuteen.”

Artikkeleissa esitellään kyselyaineistoa ja käydään läpi tutkimuksen päähavaintoja, käsitellään nuoren identiteettiä ja yksinäisyyttä, pohditaan eriarvoisuutta, ja tutkitaan mitä etua nuoren tuleva työura voi saada järjestötoimintaan osallistumisesta. Artikkelikokoelmassa perehdytään myös muutamiin harrastuksiin lähemmin. Näissä pienartikkeleissa teemoina ovat nuorten harrastusjärjestöt, pelaaminen sekä liikunnan ja urheilun harrastaminen. Julkaisun viimeisessä artikkelissa “Liikuntajärjestöt ja urheilun harrastaminen” Kaunismaa tutkii yksin tai seuroissa harrastettavan liikunnan vaikutuksia nuoren elämään. Tutkimuksen tuloksissa voidaan nähdä merkkejä siitä, että liikuntaharrastamisella on yhteys nuoren hyvinvointiin ja koulumenestykseen positiivisella tavalla. 

“Tämän artikkelikirjan yksi tavoite on tuoda nuorten ääni kuuluviin. Nuorten vastaukset kertovat heidän vastaushetkisistä ajatuksistaan”, kerrotaan esipuheessa.

Kentauri ja Ratsastajainliitto yhteistyössä

Suomen Ratsastajainliitto ja osaamiskeskus Kentauri tekevät yhteistyötä harrastustoiminnasta kerätyn osaamisen näkyväksi tekemiseksi. Ratsastuksen parissa toimiville seuratoimijoille juuri julkaistu Hevosharrastuksesta monenlaisia työelämätaitoja -nettisivu avaa hevosharrastusta työelämätaitojen vahvistajana sekä sitä, millä tavoin kertynyttä osaamista voi tunnistaa ja tunnustaa.  
 
Kentaurin kanssa yhdessä tuotettu “Osaamista seuratoiminnasta”-verkkokurssi julkaistaan Ratsastajainliiton sähköisellä oppimisalustalla Kaviouralla 15.4.2023 ja se on suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille. 
 
“Yksin, yhdessä, yhteisössä – järjestö- ja harrastustoiminta nuorten voimavarana”-julkaisun voi lukea ilmaiseksi osoitteessa https://www.humak.fi/julkaisut/yksin-yhdessa-yhteisossa/

“Harrastus- ja järjestötoiminnan merkitys nuorten elämässä” -julkaisu löytyy Kentaurin kotisivuilta osoitteessa https://kentauri.fi/julkaisut_ja_tyokalu/harrastus-ja-jarjestotoiminnan-merkitys-nuorten-elamassa-julkaisu/ 

Suomen Ratsastajainliiton koulutusalusta Kavioura.

Lähde: Suomen ratsastajainliitto

Jaa artikkeli